Õppekorraldus

Rafiko OÜ korraldab juba üle 20 aasta avalikke ja firmasiseseid finantskoolitusi ja raamatupidamiskoolitusi.
Pakume nii tööalaseid täiendkoolitusi kui ka koolitusi tööotsijatele. 
Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitusi korraldame vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja täiendkoolituse standardi nõuetele.

Täiendkoolitusi korraldame järgmistes vormides: 

Täiendkoolituste kohta pannakse kodulehele järgnev info:

 • õppekava nimetus
 • õppevorm
 • toimumise aeg ja koht
 • maksumus
 • õppekava
 • koolitaja/d
 • koolituse sihtgrupp
 • koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolitusele registreerumine
Koolitustele saab registreeruda kodulehelt registreerimisvormi kaudu saates oma registreerimissoovi e-kirjaga või registreerudes mõne teise organisatsiooni kaudu.
Töötukassa kliendid saavad koolitusele registreeruda lisaks Eesti Töötukassa iseteenindusportaali kaudu.
Registreerunutele saadetakse  kinnitus koolitusele registreerumise kohta kuni kolme tööpäeva jooksul e-postiga.

Õppetasu maksmine toimub üldjuhul arve alusel enne koolituse toimumist vastavalt arvele märgitud maksetähtajale. Eesti Töötukassa kaudu koolitusel osalejad lähtuvad koolituskaardi tingimustest. 

Õppetasu tagastamise tingimused ja  kord
Arve tasumisega kohustub registreerunu koolitusel osalema. Koolitusest loobumisel tuleb koolitushuvilisel sellest koolituse korraldajat viivitamatult teavitada. Teatamise korral tagastatakse kliendile koolituse tasu või soovi korral saab klient tasutud summat kasutada mõnel teisel meie koolitusel. Kui klient jätab koolitusele tulemata ja ei teavita eelnevalt, siis makstud koolitustasu ei tagastata või kuulub juba väljastatud arve 100% ulatuses tasumisele. Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata.

Kui koolitus mingitel põhjustel ei toimu või lükatakse edasi (näiteks ei registreeru vajalik arv osalejaid), antakse registreerunutele sellest teada hiljemalt 2 päeva enne koolitust ja tagastatakse kliendi taotluse alusel makstud summad või soovi korral saab koolitushuviline kasutada juba makstud summat mõnel teisel meie koolitusel.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides ja üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Täiendkoolituselt väljaarvamine toimub enne koolituse algust koolitusele registreerunu kirjaliku avalduse põhjal.
 • Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse ja ei teata sellest ette, siis arvatakse õppija koolituselt välja.
 • Täienduskoolitusasutusel on õigus õppija koolituselt välja arvata juhul kui koolituse kohta esitatud arve on tasumata ja maksetähtaeg on möödunud.
 • Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.  

Õppekava kvaliteedi tagamiseks peavad koolitajad omama:

 • kõrgharidust – vähemalt magistrikraad
 • praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas
 • ettevõtluskogemust

Õppekavade kvaliteedi tagamiseks uuendatakse õppekavu vähemalt kord aastas.
Meie koolitustel on praktilised juhtimis- ja finantsjuhtimiskogemused ühendatud kaasaegse teooriaga.
Kasutatav õppemeetod on – õppimine läbi tegevuse, kombineerides omavahel:

 • kaasaegse teooria
 • elulised praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • praktilised juhtimissituatsioonid (case studys)
 • klientide küsimustele/probleemidele lahenduste leidmise

Õppematerjalid

Kontaktkoolitusel osalejad saavad teema kohta põhjalikud õppematerjalid paberkandjal slaidide kujul või digikujul.

E-õppes ja veebikoolitustel õppematerjalid väljastatakse digikujul personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses. 

Õppematerjalid väljastatakse peale arve (makse) laekumist või maksjalt kinnituskirja või garantiikirja saamist.

E-õppes osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell). Koolituse jooksul esitatavate iseseisvate tööde arv on toodud õppekava juures. Koolitatavaga toimub perioodiliselt personaalne tagasiside iseseisvatele töödele ja tekkinud küsimustele telefoni- või videokõnena või Chatina.

Koolituse lõppedes saavad kõik koolituse täies mahus läbinud vastava tõendi.

Õppekava kvaliteedi tagamisel ja parendamisel lähtutakse klientidelt ja koostööpartneritelt saadud hinnangutest ja ettepanekutest.


Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitaja/d peavad omama:

 • kõrgharidust -vähemalt magistrikraad
 • praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas
 • ettevõtluskogemust

Lisaks eeltoodule peavad koolitaja/d täiendama oma teadmisi uuemate teoreetiliste lähenemistega õpetatavas valdkonnas, olema kursis muutustega majanduskeskkonnas ja antud valdkonna parimate praktikatega nii Eestis kui välismaal. 

Koolitajate kvaliteedi tagamisel ja parendamisel lähtutakse klientidelt ja koostööpartneritelt saadud hinnangutest ja ettepanekutest.

Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega on avalikustatud lehel: koolitaja.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Kontaktkoolitused
 toimuvad kaasaegsetes  koolitusruumides või konverentsiruumides, mis on varustatud koolituseks vajaliku tehnikaga sh projektor, pabertahvel jm. Koolitus toimub koolitusruumis, kui koolitusel osalejaid 2 nädalat enne koolituse toimumist on rohkem kui 3, Vastasel juhul toimub koolitus Zoomi keskkonnas reaalajas.

Veebikoolitused ja e-õpe toimuvad internetipõhises õppekeskkonnas. Õppematerjalid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses. Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell). 

Koolituse lõppedes täidavad osalejad tagasiside leha, milles annavad hinnagu õppekeskonnale ja teevad omapoolsed ettepanekud. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamisel ja parendamisel lähtutakse klientidelt ja koostööpartneritelt saadud hinnangutest ja ettepanekutest.


Tagasiside kogumise kord

Osalejad täidavad koolituse lõpus tagasisidelehe, kus annavad järgmised hinnangud:

 • koolituse vastavus koolitatava eesmärkidele ja ootustele
 • koolituse vastavus  koolitatava vajadustele
 • koolituse vastavus õppekavale
 • hinnang õppekeskkonnale
 • hinnang koolituse korraldusele
 • hinnang koolitajale

ning teevad omapoolseid ettepanekuid.
Tagasisidelehti analüüsitakse ning vajadusel muudetakse ja täiendatakse õppekava, meetodeid ja koolituse korraldust.

Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja Rafiko OÜ-le. Koolitusmaterjale ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Rafiko OÜ kirjaliku loata.
Tekkivad vaidlused püütakse kõigepealt lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega.

Sisekoolitused ehk tellimuskoolitused

Sisekoolituste ehk tellimuskoolituste korraldamisel saab klient koolitusprogrammi kokku panna koolituste teemadest, mis  on hetkel talle kõige vajalikumad ja lähtudes oma organisatsiooni töötajate tasemest.

Koolitusgrupi komplekteerib klient vastavalt oma meeskonna vajadustele ja lähtudes kokkulepitud koolitusgrupi suurusest, et tagada koolituse teoreetilise osa ja praktiliste tööde kvaliteet.

Koolituse tellijaga lepitakse kokku koolitusprogrammi eesmärk, täpne õppekava sisu, õppekava maht, koolituse toimumise koht ja aeg, korralduslikud küsimused, maksumus ja maksmise tingimused. 

Sisekoolituste õpppekava  kvaliteedi tagamiseks kaasatakse klient õppekava  koostamisse, et tagada õppekava maksimaalne vastavus kliendi vajadustele, mille tulemusena saab klient koolitusprogrammi, mida iseloomustab:

 • põhjalik ettevalmistus
 • kliendi vajadustele maksimaalne vastavus
 • põhjalikud õppematerjalid
 • kliendile sobiva meetodi valik koolituse läbiviimisel
 • praktiliste ülesannete seotus kliendi probleemidega
 • kliendi küsimustele vastamine
 • süsteemsus ja
 • tulemuslikkus