Konsultatsioonid ja mentorlus

Organisatsioonidele ja otsustajatele lisandväärtuse loomiseks juhtimise, juhtimisarvestuse ja finantside valdkonnas on osutunud vajalikuks personaalsem partnerlusel põhinev koostöö klientidega läbi konsultatsioonide ja mentorluse. See on võimaldanud personaalsemalt aidata kaasa praktikas toimivate lahenduste leidmisele ja juurutamisele muutuvas majanduskeskkonnas.

Konsultatsioonide tulemusena on kliendid saanud väiksema ajakuluga vastused oma spetsiifilistele küsimustele ja lahendused praktilistele probleemidele.
Sageli on kliendid kasutanud konsultatsioone üksikute „tühikute“ täitmiseks oma teadmiste puzzles ning enda teadmiste ja oskuste kiireks vastavusse viimiseks uute tööülesannete täitmiseks vajalike nõuetega (näiteks tippjuhiks edutatud mittefinantsvaldkonna spetsialistil on vaja kiiresti saada ülevaade finantsvaldkonna võtmeküsimustest, millele keskenduda oma töös).

Tihti kasutame grupikonsultatsioone, milles käigus osalejad väikestes gruppides arutavad läbi probleemsed juhtimissituatsioonid ja ühiselt leitakse võimalikud parimad lahendused .

Näiteks on olnud probleemsed küsimused seotud:

  • erinevate alternatiivsete strateegiate valikuga,
  • konfliktidega omanike ja juhtide vahel,
  • eri nägemustega juhtide ja raamatupidajate vahel,
  • optimaalse tööjaotuse ja vastutusega finants- ja mittefinantstöötajate vahel,
  • probleemidega seoses IT lahenduste väljatöötamise ja juurutamisega,
  • valikutega erinevate alternatiivsete otsuste vahel,
  • hinnangutega erinevatele eeskirjadele (näiteks raamatupidamise sise-eeskirjadele, eelarvejuhenditele, ametikirjeldustele, aruandlusele) ja
  • praktilistele valikutele (näiteks kui palju ja milliseid kuluobjekte valida?, kui detailselt kulusid liigitada, kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust, milliseid kulukäitureid kasutada jne

Kuigi igapäevaselt võetakse vastu palju erinevaid (juhtimis)otsuseid, on inimlik, et teatud hetkel on ka kõige kindlamad inimesed (sh juhid) tundnud ennast ebakindlalt: kas otsus on õige või ei ole?
Sellistes olukordades on klientidel olnud abi mentorlusest, mille käigus oleme läbi arutanud ja leidnud lahendusi situatsioonidele, milles “juht on üksi”. 

Lennukad ideed, tavapäratud lahendused, töötajate massidele ebameeldivad ja avalikkusele ebapopulaarsed otsused – need on vaid osa teemadest, mida oleme klientidega neutraalselt ja eelarvamustevabalt arutanud ja võimalikke tugevaid ja nõrku külgi ning võimalusi ja ohte välja toonud.