Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs e-õppena
 

Hind 1100 eur + km

Lisaõppematerjalina e-õppe koolituse hinnas Sander Karu raamatud:
„Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
„Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õpiväljundid:

Lihtsalt ja loogiliselt finantsidest mittefinantsjuhile!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda mittefinantsjuhina oma töös
 • analüüsinud oma eesmärke ja tööülesandeid seostatuna organisatsiooni finantsalaste eesmärkide, eelarvete ja analüüsiga
 • praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks
Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, äriarenduse spetsialistid, tootmisjuhid, arendusjuhid, ostu- ja müügijuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega

e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  – 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 30
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid

 

Olulisemad teemad:

Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning mittefinantsjuhi roll

Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega

 • Rahakäibe tsükkel
 • Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole?
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on mittefinantsjuhile vajalikud?
 • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid.

Eelarvete koostamine

 • Eelarvestatud kasumiaruanne
 • Rahakäibe eelarve
 • Eelarvestatud bilanss
 • Eelarvestatud rahavoogude aruanne

Tulude ja kulude arvestus

 • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises.
 • Kululiikide arvestus
 • Kulukohtade arvestus
 • Kuluarvestuse põhimõtted: Osakuluarvestus ja täiskuluarvestus.
 • Täiskuluarvestus: Olemus ja eesmärgid.
 • Omahinna kujunemine.
 • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus.
 • Osakuluarvestus.
 • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
 • Kulud – maht – kasum analüüs. Tasakaalupunkt. Tasakaalupunkti diagramm.
 • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel

Finantsanalüüs

 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
 • Finantsanalüüsi läbiviimine
 • Finantsanalüüsi meetodid ja tehnikad.
 • Raamatupidamise aastaaruande analüüs
 • Käibevara hindamine ja analüüs.
 • Põhivara hindamine ja analüüs.
 • Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
 • Pikaajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
 • Omakapitali analüüs.
 • Finantsanalüüsi tehnikad ja nende kasutamine: vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
 • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel.

Investeeringute eelarvestamine ja juhtimine

 • Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
 • Kuidas planeerida investeeringuid?
 • Investeeringute tasuvuse hindamise meetodid
 • Investeerimisprojekti riskide hindamine
 • Projekti rahavoogude planeerimine
 • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
 • Raha aegväärtuse kontseptsioon
 • Raha tulevikuväärtus
 • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
 • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
 • Diskonteerimismäära valiku üldised printsiibid
Koolituse meetod:

e-õpe – õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud:
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Osalejate arvamusi:

Väga toredalt tihe kava – ei jäänud aega unistamiseks, kuid sai kenasti järje peal püsida. Sain rohkem kui ootasin.

Janika Hango

Kulude õige arvestamine, finantsplaan ja planeerimine + eelarvestamine on kindlasti teadmised, mida plaanin edaspidi kasutada. Kasulik oli ka bilansi ja lisadekoostamise detailide meeldetuletus ja täpsustamine.

Ragne Vilur

Kõik koolitusel kuuldu oli väärtuslik. Alustades äritegevusega on oluline teada rahakäibe prognoosimist, samuti kuluvad ära teadmised raamatupidamise põhitõdedest. Oluline ja kinnistunud on teave – kõike, mida ei saa mõõta, ei saa ka tulemuslikult juhtida.

Reet Trei

See koolitus erines paljuski seni käidud koolitustest- esitlus oli haarav, aktiivselt kaasa mõtlema panev ning praktiliste ülesannete lahendamisega sai teooria palju paremini mõistetavaks.

Ene Lumi

Sain endale väga hea töövahendi, mida oma plaanitavate ja tehtavate tegevuste tarvis vajan. Meeldis, et koolitus ei olnud kuiv loeng, vaid oma osa oli grupitööl, näidetel, ülesannetel.

Kristi Sipra

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus