Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile e-õppena
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 795 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse.

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises;
 • praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:

Raamatupidajad, majandusarvestajad, äriarenduse spetsialistid, finantsjuhid, arendusjuhid, ökonomistid, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  – 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus 
 • Iseseisvate tööde arv: 20
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid
Olulisemad teemad:

Millele keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?

Tulemuslikkuse juhtimine
Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas

Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine
Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
Millist strateegiat valida?
Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine

Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik
Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?

Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine

Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?

Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?

Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi
Eelarvekorraldus
Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine

Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
Toote kuluarvestuse protsess
Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele?
Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused

Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)?
Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
Tegevuspõhine kuluarvestus
Jääktulupõhise kasumi kujunemine
Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
Otsuste puu

Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?
Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
Täiendava raha vajaduse määramine

Eelarvete koostamine
Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine) (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, eelarvestatud kasumiaruanne (tulude kulude eelarve), rahavoogude prognoos, eelarvestatud rahavoogude aruanne)
Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
Miks eelarvetest ei ole kasu?
15 soovitust eelarvete koostamiseks

Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele
Praktiline näide: Controllingu aruannete analüüs

Koolituse meetod:

e-õpe – õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa


Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Osalejate arvamusi:

Koolitus oli väga informatiivne, avardas silmaringi, pani mõtlema ja analüüsima raamatupidamisvaldkonda sügavuti. Plaanin kasuta saadud teadmisi eelarve koostamisel ja kulude planeerimisel.
Aet Tänav

Kõige väärtuslikumad koolitusel olid praktilised näited paralleelselt teooriaga. Oli hea süsteemne käsitlus koos ülesannetega, mis sunnib kaasa mõtlema. Paremaks arusaamiseks olid väga kasulikud rühmatööd enne teooriaga tutvumist ja arutelud hiljem.

Pille Born

Koolitus oli põnev, kergesti jälgitav ja mahukas. Sai ülevaate kogu finantsprotsess ist. Ülesannete lahendamine kinnistas teooriat ja sai suurema selguse räägitule.

Reilika Mikk

Väga professionaalne . Meeldis, et alati selgitati üle terminid, et neid üheselt mõista. Tasakaalus tulemuskaart omandas minu jaoks uue tähenduse.

Kairit Toomis

Kõige väärtuslikum oli – mitmete eri tüüpi eelarvete koostamine, millest kujuneb koondeelarve – otsuste puu investeerimisot suste tegemisel

Ahto Lindmäe

Meeldis isikliku, praktilise ja tänapäevase kogemuse edasiandmine. Koolituse teemade ja nüansside arutamine isiklikust seisukohast.

Siim Mõistus

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus