Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus e-õppena
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Hind 795 eur + km

Koolitaja

Sander Karu, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse.
Tel. 5043202, e-post: rafiko@rafiko.ee

Eesmärk ja õpiväljundid

Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate ettevõtjale ja juhile vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest
 • teadvustanud raamatupidamise mõisteid ja printsiipe, millele keskenduda ettevõtjana
 • koostanud ja analüüsinud finantsaruandlust
 • arvestanud toodete ja teenuste omahinda ja projektide kasumlikkust
 • Koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks
Sihtgrupp

Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, äriarenduse spetsialistid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, 

analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud raamatupidamise ja finantsjuhtimisega.

e-õppe korraldus
 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  – 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 15
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid

Olulisemad teemad

Millel keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ja finantsjuhtimises?
Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?

Bilansi “lugemine“
Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?

Rahavood ehk rahakäive
Rahavoogude aruanne
Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?

Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvete koostamise meetodid. 
Põhitegevuse eelarvete koostamine
Finantseelarvete koostamine
Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine
Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

Toodete ja teenuste omahinna arvestus
Mida mõistame omahinna all?
Mis on kuluobjektide arvestus ja miks see on oluline?
Kuidas kujunevad toodete, teenuste ja projektide kulud?
Mis on kulukohtade arvestus ja miks see on oluline?
Mis on kululiikide arvestus ja miks see on oluline?
Täiskuluarvestus ja omahinna kujunemine
Kuidas jaotada üldkulusid?
Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus
Osakuluarvestus ja jääktulupõhise kasumi kujunemine
Kulud – maht – kasum analüüs
Kuidas leida tasuvuspunkti ja tasuvuspunkti diagramm
Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel

Bilansi „lugemiselt“ eesmärgistatud finantsanalüüsile
Kuidas viia läbi eesmärgistatud finantsanalüüsi?
Finantsanalüüsi meetodid ja nende kasutamine: majandusnäitajate hindamine, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel.

Koolituse meetod

e-õpe – õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Osalejate arvamusi

Väga palju praktilisi nõuandeid ja harjutusi. Kasulik igapäevases äritegevuses.

Helen Aavisto

Hea ülevaade põhimõistetest ja võrdlus erinevate analüüside võimalustest. Kulude arvestamine erinevatel viisidel. Meelde jääb: eelarve kasutamise olulisus ja tähtsus, kavatsen kasutada eelarve koostamise etappe.

Kerli Toots

Hästi korraldatud koolitus. Väga positiivseks tegi koolituse see, et väga palju oli praktilisi ülesandeid ja iseseisvat tööd. Kõige väärtuslikumaks lähtuvalt enda ametikohast pean erinevate finantsaruannete lugemiseks ja analüüsimiseks saadud algteadmisi.

Margus Raad

Koolitus oli läbi viidud väga heal tasemel. Meeldis, et kahe päevaga sai põhjaliku teoreetilise ülevaate koos praktiliste näidetega nii raamatupidamisest, finantsjuhtimisest kui ka analüüsist ja nende omavahelistest seostest. Keerulised asjad räägiti lihtsalt selgeks. Sain juurde palju uusi teadmisi eelarvestamisest ja kuluarvestuse protsessist. Eriti meeldis projekti eelarve ja rahakäibe prognoosi ülesande lahendamine. Leian, et koolitus on väga sobiv ka väikefirma juhtidele, sest siit sai mitmeid teadmisi, kuidas oma firma tegevust paremini planeerida ja kasumit suurendada.

Karin Hõrrak

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus