Raamatupidaja - tulevane finantsjuht, controller ja analüütik

Hind 1500 eur + km 

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(Vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni finantsjuhile, controllerile ja analüütikule vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete
 • teadvustanud trende finantsjuhtimises, controllingu ja finantside analüüsimisel, millele keskenduda oma töös tagamaks vajalik info eesmärkide saavutamiseks
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), kulude juhtimise ja omahinna arvestusega, rahavoogude juhtimisega, investeeringute tasuvusega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:

finantscontrollerid, raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, majandusarvestuse analüütikud, arendusjuhid, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist

Koolituse kestvus:

4 päeva, koolituse kogumaht: 32 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 32 akadeemilist tundi

Ajakava

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmised päevad:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:
Milline on finanstjuhi, controlleri ja analüütiku roll nüüdisaegses organisatsioonis?

Tulemuslikkuse juhtimine
Finantsjuhtimise probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas

Ettevalmistused nüüdisaegseks finantsjuhtimiseks organisatsioonis

Otsustusprotsess nüüdisaegses organisatsioonis
Praktiline analüüs: finantstegevused minu organisatsioonis
Muutused majanduskeskkonnas ja nende mõju finantsjuhtimisele
Väärtustel põhinev juhtimine
Majanduslik lisandväärtus (economic value added, EVA)
Visiooni ja missiooni elluviimine
Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine

Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?

Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling

Tulemuslikkuse mõõtmine

Kriitiliste edufaktorite valik
Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
Miks on tulemusmõõdikud ja juhtmõõdikud olulised?

Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?

Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?

Kuidas ringleb raha organisatsioonis?

Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega

Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusarvestused

Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
Kuidas planeerida ja eelarvestada investeeringuid?
Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
Investeerimisprojekti riskide hindamine
Kuidas hinnata investeeringute tasuvust?
Sensitiivsusanalüüs
Investeeringu tasuvuse hindamise meetodid

Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle tähtsus

Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust?
Diskonteerimismäär ja kuidas seda leida?
Investeeringute tasuvuse arvestamine erinevatel meetoditel

Eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis

Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
Eelarvete koostamise meetodid
Eelarvekorraldus
Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine

Kuidas juhtida toode/teenuste/projektide kasumlikkust nüüdisaegses organisatsioonis?

Miks ja kuidas kuluarvestuselt kulude, kasumlikkuse ja tulemuslikkuse juhtimisele?
Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
Toote kuluarvestuse protsess
Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused

Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus

Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust?
Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
Milline on investeeringute mõju omahinnale?
Kuidas mõjutavad ostjate tasumata summad kulusid?

Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus

Traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse võrdlus
Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (TDABC)
Toote kulude erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
3 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel

Osakuluarvestus. Jääktuluarvestus

Jääktulupõhise kasumi kujunemine
Kulu – maht – kasum analüüs
Tasuvuspunkt ja tasuvuspunkti diagramm
Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel

Kulude arvestus spetsiifilistel eesmärkidel

Elutsükli kulude arvestus
Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus
Sihtkuluarvestus
Kaizen kuluarvestus
Kulude arvestus piirangute tingimustes

Kuidas kujundada hinda?

Mis on hind?
Kliendiväärtus ja kulud
Hinnakujunduse meetodid ja nende praktilised rakendused
Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki
Transferthindade kujundamine

Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) ja käibekapitali nüüdisaegses organisatsioonis?

Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk?
Käibekapital ja selle tähtsus majandustegevuses
Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
Täiendava raha vajaduse määramine
Kuidas juhtida käibekapitali?
Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs
Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine
Varude juhtimine
Lühiajaliste kohustuste juhtimine
Raha konversiooniperioodi leidmine
Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil

Eelarvete koostamine –finantsjuhtimise nurgakivi

Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine)
Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
Paindlikud eelarved controllinguks
Miks eelarvetest ei ole kasu?
15 soovitust eelarvete koostamiseks

Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi?

Eesmärgistatud analüüside läbiviimine
Kas eelistada analüüsil absoluutarve, hälbeid või suhtarve?

Controllingu aruannete analüüs

Hälvete analüüs
Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
Maksukoormuse arvestamine ja analüüs

Koolituse meetod:

Õppimine läbi tegevuse

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

 

 

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Osalejate arvamusi:
1

Koolitusel olid näidatud konkreetsed skeemid ja tabelid, mida saaks tööl kasutada, lahendatud konkreetsed ülesanded ja püstitatud õiged küsimused, mis panid mõtlema. kõige rohkem meeldis see, et kõik teemad olid püstitatud nii, et saaks teiselt rakursilt oma küsimustele vastata. Peamine vaatenurk oli – üldpilt ehk juhi vaatenurk.

Margarita Kotivnenko

2

Väärtuslikum mõte oli, et kõik algab eesmärgi püstitamisest. Oluline uus teadmine – erinevad kuluarvestuse meetodid, mõisted. Eriti jäi meelde, et igale eesmärgile tuleb ja saab määrata mõõdiku.

Katrin Peterson

3

Koolitusest plaanin kasutada eelarvestamist lähtuvalt nullbaasist, kulude juhtimist pigem läbi tegevuste, kontrollmõõdiku te ja sihtmärkide seadistamist.

Heliko Viita

4

Mul on hea meel, et sain koolitusel osaleda. Programm oli koostatud põhjalikult ja hõlmas paljusid teemasid, millest mõnedega ei olnud tööalaselt kokku puutunud. Kõiki käsitletud teemasid ei suutnud kindlasti omandada, aga algteadmised ja õppematerjalid on olemas, kui praktiline vajadus tekib. Kõige väärtuslikumaks enda jaoks pean järgmisi teemasid:

– eelarvestamise süsteem
– kuluarvestussüsteem
– hinnakujundamine
– rahakäibe juhtimine
– finantsanalüüsi läbiviimine

Meelde jäi:
– sai lahendada hästi palju praktilisi ülesandeid
– sai töötada väikeste gruppidena

Kasutada plaanin:
– eelarvete koostamine ja analüüs
– rahavoogude aruannete koostamine
– ärikasumi ja suhtarvude analüüs

Tiia Pajuniit

5

Koolitusel kuuldust on kõige väärtuslikum minu jaoks:

1) kulude juhtimine, kuluarvestuse protsessid ja põhimõtted
2) hinnakujunduse meetodid
3) rahakäibe prognoos ja juhtimine
4) varude juhtimine
5) finantsanalüüsi meetodid ja hindamine

Seda kõike on vaja teada töötamisel raamatupidajana ja  saan seda edukalt kasutada edaspidi oma praktilises töös.
Meeldis ka eelarvestamise planeerimise protsessid ja kasutamine praktikas, finantstegevuse juhtimine. Kuid koolitusprogrammi hulgas oli ka teemasid ja mõisteid, mida oma tööiseloomu ja -stiili tõttu ei ole veel kunagi kasutada saanud.
Kokkuvõtteks olid kõik teemad väga huvitavad ja miks mitte teada saada ka midagi uut ja kasulikku.

Lembi Apse

6

Nelja päeva jooksul võeti läbi finantsjuhile olulised teemad. Tore oli et ei olnud „kuiva loengut“, vaid materjal esitati tuues näiteid elust enesest, tuli lahendada ülesandeid ja kaasa mõelda.
Meeldis et ülesanded ei olnud kuskilt välismaisest maj.õpikust tõlgitud keerulised „ case“-id , vaid olid lihtsate elust võetud näidetega ja nii on ka edaspidi materjale vaadates lihtne aru saada ülesande lahenduskäigust . Minu jaoks olid olulisemad teemad investeeringute eelarvestamine ja tasuvusarvestused, hinnakujundus ja rahakäibe juhtimine.
Nelja päeva jooksul sai selgeks , mis iganes ettevõtte tegevus peab algama eesmärkide püstitamisest ja et tulemust hinnata, peab see olema mõõdetav.
Loodan väga, et koolitusmaterjalidest saab minu igapäevane abimees.

Urve Auksmaa

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus