Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 1200 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-post:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õppeväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse kulude juhtimise ja arvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • analüüsinud oma organisatsiooni kuluarvestuse vastavust tulemuslikkuse juhtimise vajadustele
 • leidnud võimalusi oma organisatsiooni kulude tulemuslikumaks juhtimiseks ja arvestuseks rohkem kui 25 praktilise näite ja ülesande abil
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, äriarenduse spetsialistid, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt.

Koolituse kestvus:

3 päeva, koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 24 akadeemilist tundi

Ajakava

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmised päevad:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Olulisemad teemad:

 • Kulude arvestuselt kulude, kasumlikkuse ja tulemuslikkuse juhtimisele
 • Mida mõistame kulude juhtimise all?
 • Kulude juhtimise probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
 • Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?
 • Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
 • Ettevalmistused juurutamiseks
 • Mis on tulemuslikkus ja kuidas mõõta tulemuslikkust?
 • Kuluarvestuse süsteem ja selle eesmärgid
 • Kas keskenduda kuluobjektidele, tegevustele, kulukohtadele või kululiikidele?
 • Kuluarvestuse süsteemi arengutasemed
 • Kuidas liigitada kuluarvestuse süsteeme ja miks see on oluline?
 • Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse tugevad ja nõrgad küljed?
 • Kuidas mõõta ja hinnata kulusid?
 • Kulude arvestuse protsess ja baaskontseptsioonid
 • Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
 • Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis?
 • Toote kuluarvestuse protsess
 • Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
 • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
 • Kululiikide arvestus
 • Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
 • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja lahendused
 • Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
 • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
 • Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises
 • Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid?
 • Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline?
 • Üldkulude ala- ja ülejaotamine
 • Otsene ja kaudne jaotamine
 • Traditsiooniline kahesammuline meetod
 • Tegevuspõhine kahesammuline meetod
 • Kulukohtade üldkulude jaotamine:
  otsemeetod,
  astmeline meetod,
  vastastikuse mõju meetod
 • Kulude kodeerimine
 • Tegelikel, norm- ja standardkuludel põhinevad kuluarvestuse süsteemid
 • Standardkuluarvestus ja hälvete analüüs
 • Töö-, protsessi- ja operatsioonikuluarvestus
 • Kas valida töö-, protsessi ja operatsioonikuluarvestus?
 • Töökuluarvestus
 • Kuidas arvestada otsekulusid töökuluarvestuses?
 • Kas varude arvestuses eelistada FIFO, LIFO või keskmise hinna meetodit?
 • Kuidas arvestada üldkulusid töökuluarvestuses?
 • Tegelike üldkulude kohandamine eelarvestatud üldkuludega
 • Protsessikuluarvestus
 • Kuidas leida kuluvoogusid protsessides?
 • Toodangu ekvivalentühikute arvu leidmine
 • Ühistoote ja kõrvaltoote kuluarvestus
 • Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus.
 • Kas eelistada täis- või osakuluarvestust?
 • Täiskuluarvestus
 • Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine.
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus
 • Traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse võrdlus
 • 8 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel
 • Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (TDABC)
 • Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
 • Toote kulude erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
 • Osakuluarvestus. Jääktuluarvestus
 • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
 • Segakulude hindamise meetodid
 • Läbilaske kuluarvestus
 • Kulu – maht – kasum analüüs
 • Tasakaalupunkt. Tasakaalupunkti diagramm
 • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Elutsükli kulude arvestus
 • Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus
 • Sihtkuluarvestus
 • Kaizen kuluarvestus
 • Kulude arvestus piirangute tingimustes

Koolituse meetod:

Õppimine läbi tegevuse

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Osalejate arvamusi

Olukorras, kus kasvab surve avalike ressursside kasutamisele, muutub üha olulisemaks oskus eristada olulist ebaolulisest ning olla valmis loobuma nendest tegevustest, mis loovad vähe väärtust. Koolitus andis hea ülevaate nendest tööriistadest, mida 21. sajandi riigis on vaja kasutada.

Joonas Pärenson

Rahandusministeerium