Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine e-õppena
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 795 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks
Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, äriarenduse spetsialistid, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt.

e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  – 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 20
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid
Olulisemad teemad:

Mida mõistame omahinna all?

 • Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahind
 • Olulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnaga
 • Omahind ja kuluobjekt
 • Omahind kui protsesside ja tegevuste väljund
 • Omahind versus siirdehind (transferthind)
 • Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Omahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektoris

Ettevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonis

 • Millised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseks omahinna arvestuses?
 • Praktiline analüüs:
 • Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse tugevad ja nõrgad küljed?
 • Omahinna arvestuselt omahinna juhtimisele

Omahinna arvestuse protsess

 • Kuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestus
 • Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis?
 • Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsess
 • Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
 • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
 • Kulude liigitamine omahinna arvestusel
 • Millised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks?
 • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamisel
 • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused

Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?

 • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
 • Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises
 • Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid?
 • Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline?
 • Üldkulude ala- ja ülejaotamine
 • Traditsiooniline kahesammuline meetod
 • Tegevuspõhine kahesammuline meetod

Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus. Praktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil

 • Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
 • Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel

Kulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral

 • • otsemeetod
 • • astmeline meetod
 • • vastastikuse mõju meetod

Elutsükli kulude arvestus ja omahind

Koolituse meetod:

e-õpe – õppematerjalidena väljastatakse

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa


Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Osalejate arvamusi: 

Koolitus andis mõtteid, mida saaksin kohe oma töös muuta, et saada paremat ülevaadet kuludest ja kulude jaotamisest. Arvestust saaksin muuta palju täpsemaks ja see annaks omanikule parema ülevaate toodete kasumimarginaalist.

Kersti Sild

Koolitus oli väga huvitav ja kaasahaarav. Koolituse aeg möödus märkamatult. Väga hea esitlus koos näidetega ning pidev kaasamõtlemine ja praktiliselt teooria käsitlemine.

Kaie Ivask

Väga informatiivne ning põhjalik koolitus. Kuna plaanin alustada väikeettevõtlusega, siis on tähtis aru saada omahinna kujunemisest. Koolitaja väljendub arusaadavalt ja on professionaalne . Huvitav. Meeldib, et on palju praktilisi ülesandeid.

Enelin Mitt

Plaanin koolitusest kasutada kulumiarvestust toodetava koguse kohta ja üldkulude määra arvutust (perioodidti ülevaatamist). Koolitus andis mõtteid erinevate lahenduste proovimiseks.

Karmen Puiga

Hea ülevaade omahinna arvestusmeetoditest. Vajan seda oma töös, et leida lahendusi paremaks kuluarvestamiseks. Sain kinnitust, et traditsiooniline meetod suurte otsekulude osakaaluga on igati hea meetod.

Eda Lukk

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus