Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile II osa e-õppena
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 795 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse.

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises;
 • praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:

Raamatupidajad, äriarenduse spetsialistid, majandusarvestajad, finantsjuhid, arendusjuhid, ökonomistid, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  – 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitust
 • Iseseisvate tööde arv: 15
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid
Olulisemad teemad:

Lühikokkuvõte koolituse „Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile“ I osast

Muutused majanduskeskkonnas ja nende mõju nüüdisaegsele finantsjuhtimisele

Majanduslik lisandväärtus (economic value added, EVA) ja selle kasutamine tulemuslikkuse juhtimises

Praktiline ülesanne: EVA arvestamine

Kuidas ringleb raha organisatsioonis?

Praktiline ülesanne: Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega

Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusarvestused

Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?

Kuidas planeerida ja eelarvestada investeeringuid?

Investeerimisprojekti riskide hindamine

Kuidas hinnata investeeringute tasuvust?

Sensitiivsusanalüüs

Investeeringu tasuvuse hindamise meetodid

Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle tähtsus

Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust?

Diskonteerimismäär ja kuidas seda leida?

Investeeringute tasuvuse arvestamine erinevatel meetoditel

Praktilisi näiteid kulude liigitamisest ja arvestusest

Valmistatud ja müüdud toodangu kulu arvestamine

Varude muutuste mõju perioodi kasumile

Kulude hindamine

Kogukulude valem ja selle kasutamine segakulude arvestusel

Praktiline ülesanne: Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus

Toote kulude erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel

Ajakäituriga tegevuspõhine kuluarvestus (TDABC)

3 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamisel

Miks tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamine ebaõnnestub?

Kulude arvestus spetsiifilistel eesmärkidel

Elutsükli kulude arvestus

Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus

Sihtkuluarvestus

Kaizen kuluarvestus

Kulude arvestus piirangute tingimustes

Kuidas kujundada hinda?

Mis on hind?

Kliendiväärtus ja kulud

Hinnakujunduse meetodid ja nende praktilised rakendused

Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki

Transferthindade kujundamine

Käibekapitali juhtimine nüüdisaegses organisatsioonis

Käibekapitali juhtimine ja selle tähtsus majandustegevuses

Nõuded ostjate vastu juhtimine ja analüüs

Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine

Varude ja lühiajaliste kohustuste juhtimine

Raha konversiooniperioodi leidmine

Finantseelarvete koostamine (finantsplaneerimine)

Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi?

Eesmärgistatud finantsanalüüside läbiviimine

Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs

Maksukoormuse arvestamine ja analüüs  

Koolituse meetod:

Õppimine läbi tegevuse

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd


Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus