Finantsjuhi, raamatupidaja, finantskontrolleri, analüütiku ja arendusjuhi arenguprogramm e-õppena


Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

 

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse.

Eesmärk
ja õpiväljundid:
(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • värskendanud nüüdisaegse tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni finantsjuhile, raamatupidajale, finantskontrollerile, analüütikule ja arendusjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende osalemaks väärilise partnerina nüüdisaegsete organisatsioonide strateegiate väljatöötamises, juhtimisprotsesside kaasajastamisel ja majandustegevuse ümberkorraldamisel;
 • läbi praktiliste näidete leidnud võimalusi nüüdisaegsete juhtimissüsteemide juurutamiseks, majandustegevuse ümberkorraldamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks oma töös;
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega), kulude juhtimise ja kuluarvestusega, rahavoogude juhtimisega, investeeringute tasuvusega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis.
Sihtgrupp:
Raamatupidajad, majandusarvestajad, äriarenduse spetsialistid, finantsjuhid, arendusjuhid, ökonomistid, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  - 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus.
 • Iseseisvate tööde arv: 60
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 80 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid
Olulisemad teemad:

Milline on finantsjuhi, raamatupidaja, finantskontrolleri, analüütiku ja arendusjuhi roll nüüdisaegses organisatsioonis?

Ettevalmistused nüüdisaegsete juhtimissüsteemide kujundamiseks organisatsioonis
Muutused majanduskeskkonnas ja nende mõju majandusarvestusele

Strateegiline juhtimine ja modelleerimine
Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine

Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid

Tulemuslikkuse mõõtmine
Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?

Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega

Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle tähtsus
Investeeringute tasuvuse arvestamine erinevatel meetoditel

Eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis

Kulude arvestuselt kulude, kasumlikkuse ja tulemuslikkuse juhtimisele
Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
Kulude arvestuse protsess ja baaskontseptsioonid
Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
Traditsiooniline ja tegevuspõhine kahesammuline meetod
Kulukohtade üldkulude jaotamine otse-, astmelisel ja vastastikuse mõju meetodil
Tegelikel, norm- ja standardkuludel põhinevad kuluarvestuse süsteemid
Töö-, protsessi- ja operatsioonikuluarvestus
Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus.
Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus
Osakuluarvestus.
Jääktuluarvestus
Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
Elutsükli kulude arvestus
Kliendiväärtusel põhinev kuluarvestus
Sihtkuluarvestus
Kaizen kuluarvestus
Kulude arvestus piirangute tingimustes

Kuidas kujundada hinda?

Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) ja käibekapitali nüüdisaegses organisatsioonis?
Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine)

Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
Paindlikud eelarved controllinguks

Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi?
SWOT analüüsilt TOWS analüüsile
Millele keskenduda majandusaasta aruande analüüsil?
Eesmärgistatud analüüside läbiviimine
Controllingu aruannete analüüs
Millele keskenduda toodete, teenuste ja projektide analüüsil?
Hälvete analüüs standardkulude arvestuses
Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
Maksukoormuse arvestamine ja analüüs
Otsuste puu

 

Koolituse meetod:

e-õpe - õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa


Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 


 

 

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................