Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis e-õppena

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

 

Koolitaja: Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi ja arengutrende majandusarvestuses
 • praktiseerinud finantsanalüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • läbi viinud organisatsiooni finantsanalüüsi lähtuvalt majandusaasta aruandest
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, äriarenduse spetsialistid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, krediidikontrolli töötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt
e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  - 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 20
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid
Olulisemad teemad:
Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
Finantsanalüüs juhtimissüsteemis.
Finantsaruannete analüüs eri huvirühmade seisukohast
Ettevalmistused finantsanalüüsi läbiviimiseks.

Finantsanalüüsi läbiviimine
FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine
Analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
Hindamiskriteeriumite täpsustamine
FA meetodite valik ja kasutamine:
 • vertikaalanalüüs
 • horisontaalanalüüs
 • suhtarvude analüüs.
Analüüsitavate andmete ettevalmistus
Näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine
Tulemuste hindamine ja interpreteerimine
Millele keskenduda majandusaasta aruande analüüsil?
Millele keskenduda bilansi, kasumiaruande, rahakäibe prognoosi ja rahavoogude aruande analüüsil?
Käibevara hindamine ja analüüs. Erinevate hindamismeetodite mõju kasumile.
Põhivara hindamine ja analüüs. Põhivara soetusmaksumus ja turuväärtus. Põhivara kulumi arvestamise meetodite mõju majandustulemustele. Probleemid kulumi arvestusel
Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
Omakapitali analüüs.
Praktiline ülesanne: Bilansi, kasumiaruande, rahakäibe prognoosi ning rahavoogude aruande koostamine ja analüüs
Eesmärgistatud analüüside läbiviimine
Rentaabluse analüüside läbiviimine
Dupont'i püramiid
Kasvu analüüside läbiviimine
Tegevustulemuslikkuse (varade kasutamine) analüüside läbiviimine
Käibekapitali analüüside läbiviimine
Raha konversiooni periood
Likviidsuse ja maksevõime analüüside läbiviimine
Kapitali struktuuri analüüside läbiviimine
Finantsriskide analüüside läbiviimine
Omaniku investeeringu analüüside läbiviimine
Pankrotiohu analüüs
Altmanni võrrand
Controllingu aruannete analüüs
Millele keskenduda toodete, teenuste ja projektide analüüsil?
Hälvete analüüs standardkulude arvestuses
Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
Maksukoormuse arvestamine ja analüüs
Otsuste puu


Koolituse meetod:

e-õpe - õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa


 Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 


Osalejate arvamusi:

Väga kasulik koolitus - konkreetne ja hästi üles ehitatud. Materjale saab kasutada spikriks uuel töökohal. Aitab vaadata küsimustele teisest vaatenurgast.

Margarita Kotivnenko

 

Läbisin kahepäevase RAFIKO koolituse "Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis", kuna puutun igapäevaselt kokku erinevate ettevõtete majandusaasta aruannete analüüsimisega. Koolitus ei olnud ülesehitatud ainult teooriale vaid palju oli praktilisi ülesandeid mille lahendamise käigus sai hea ülevaate kõikidest enim kasutatavatest finantsanalüüsi meetoditest kasutusvaldkond ade lõikes. Koolitus oli igati kasulik ja läbi selle sain palju uut ja olulist just oma töövaldkonna jaoks. Koolitaja pädevus ja oskus vastata kõikidele küsimustele ja tuua lihtsaid arusaadavaid näiteid lisas koolitusele veel lisaväärtust. Koolitus andis hea ülevaate milliseid finantsanalüüsi meetodeid tänapäeval kasutada.

Katrin Riisalu

 

Koolitus andis:
1. Varasemate teadmiste värskendamine
2. Mitmetes ebamäärastes terminites/põhimõtetes selguse saamine
3. Praktiliste kogemuste saamine
4. Süsteemsuse ja loogika parandamine

Ringo Raudvee

 

Kõige enam hindan koolitusest praktilisis üleasandeid ja näiteid. Pean väärtuslikuks nõuandeid, mis seotud finantsanalüüsi de koostamise ja nn. probleemkohtadele tähelepanu pööramisega (millele ja miks andmete analüüsimisel tähelepanu pöörata).

Regina Raukas


 

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................