Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs


Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
 

Koolitaja: Sander Karu, 
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse. 
Tel: 5043202 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eesmärk ja õpiväljundid: Lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses projektide tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvuse eelarvestamise, juhtimise, controllingu ja analüüsiga, millele keskenduda projektijuhina oma töös
 • praktiseerinud projekti tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvusarvestusi praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud täiendavaid võimalusi projektide juhtimise efektiivistamiseks oma töös
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Sihtgrupp: projektijuhid, projektide eelarvestajad ja ettevalmistajad, projektipõhiste organisatsioonide juhid ja juhatuse ning nõukogu liikmed, raamatupidajad, projekti meeskondade liikmed jt töötajad, kelle tööülesanded on seotud projekti juhtimisega

 

Koolituse kestvus : 2 päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

 

Ajakava:

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

 

Järgmine päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt

 

Olulisemad teemad:

 • Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad
 • Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon)
 • Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises?
 • Projektide finantsjuhtimise eripärad
 • Ettevalmistused projektipõhise organsatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus
 • Miks ja mida „loen välja“ bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest?
 • Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja, rahavoogude aruannet?
 • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Rahakäibe tsükkel – kuidas „raha käib äritegevuses ringi“
 • Raha konversiooniperioodi leidmine
 • Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks
 • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
 • Eelarvete koostamise eesmärgid
 • Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis
 • Eelarvete koostamise meetodid „Ülevalt alla“ või „alt üles“? baasist või nullbaasist? perioodiline või pidev?
 • Projekti eelarvestamine
 • Projekti tulude ja kulude arvestus
 • Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid
 • Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega
 • Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega
 • Kulukandjate arvestus
 • Projekt kui kulukandja
 • Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine
 • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
 • Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel?
 • Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine
 • Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
 • Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
 • Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd?
 • Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine
 • Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Kuidas arvestada projektide tasuvust?
 • Projekti rahavoogude planeerimine
 • Kapitali keskmine hind
 • Riskide hindamine
 • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
 • Raha aegväärtuse kontseptsioon
 • Raha tulevikuväärtus
 • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
 • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
 • Diskontomäära valiku üldised printsiibid
 • Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling
 • Praktiline ülesanne: Olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (Eelarvestatud kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilanss)
 • Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs
 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
 • Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
 • Milliseid finantsanalüüsi meetodeid eelistada projektide analüüsil?
 • Absoluutarvude analüüs, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
 • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel
 • Millele keskenduda projektide analüüsil?

 

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case study’d

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.


Osalejate arvamusi: 

Väga professionaalne koolitus tänu suurepärasele koolitajale.

Krister Raudsepp

 

Kõige väärtuslikumaks pean rahaväärtuse arvutamisega seonduvat teemade käsitlust. Oma igapäevatöös plaanin hakata rohkem tähelepanu pöörama ja täpsemalt kalkuleerima rahakäibe prognoosi projekti raames.

Egon Hiietam

 

Meeldis teooria ja praktika omavaheline põimumine, elulised ja huvitavad näited. Uudne oli sensitiivsusanalüüs.

Pille Luure

 

Oluline oli arusaamise tekkimine raamatupidamise terminoloogiast , aruannete koostamise vajadusest, sisust. Sain ka paar kasulikku nippi, mida töös kasutada.

Ivar Kukk

 

Olulisemad olid rahaväärtuse arvestamine, tekkepõhine arvestus ja rahavoogude arvestus.

Sander Astor


*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................