Eelarvejuhendi koostamine

  ISBN 978-9985-9213-8-8; 2007; 334 lk

  Hind: 31 eur.

  Telli...

Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele riigiasutustele äriühingutele. Sander Karu, Tähve Mitt, Peeter Albi, Annika Jaansoo,Sulev Liivik, Marelle Erlenheim, Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek

Käesoleva raamatu eesmärk on

  •     värskendada lihtsalt ja loogiliselt teadmisi eelarvestamisest ja eelarvestamise meetoditest,
  •     juhtida tähelepanu olulisematele tegevustele, mis on vajalikud eelarvesüsteemi loomiseks ja nüüdisajastamiseks organisatsioonis,
  •     selgitada nõudeid eelarvestamiseks ja eelarvejuhendi koostamiseks ning
  •     tuua praktilisi soovitusi ja näiteid eelarvejuhendi koostamiseks nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes.

Sisukord

CD-l on lisatud näited kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja äriühingute eelarvejuhenditest (CD sisu saadame e-kirjaga. Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l olev info (failid) e-kirjaga. Juhul, kui soovite siiski CD-d, palun lisada vastav märge.):

  1. Äriühingu eelarvejuhendi näide
  2. Kohaliku omavalitsuse eelarvejuhendi näide
  3. Riigiasutuse eelarvejuhendi näide

Seotud tooted: CD -  Eelarvestamise tabelid ja eelarvete vormid

Sisukord

1 EELARVESTAMISE TEOREETILISED ALUSED (Sander Karu)
1.1 Eelarvestamise olemus, eesmärgid ja tähtsus ............................................................. 12
1.2 Eelarvete koostamise meetodid ................................................................................... 15
1.2.1 Eelarvete koostamise meetodid – lähtumine baasist või nullbaasist?..................................15
1.2.2 Eelarvestamine: alt üles või ülevalt alla? .........................................................................17
1.2.3 Perioodiline eelarvestamine ja pideveelarvestamine..........................................................18
1.2.4 Tegevuspõhine eelarvestamine......................................................................................20
1.2.5 Staatilised ja paindlikud eelarved planeerimiseks ja controllinguks .....................................24
1.2.6 Sihtkuluarvestus ..........................................................................................................25
1.2.7 Kaizen eelarvestamine ..................................................................................................28
1.2.8 Kohanduv eelarvestamine ja uued juhtimismudelid ..........................................................29
1.3 Eelarvestamise protsess ja olulisemad tegevused eelarvestamise protsessis............. 31
1.3.1 Eelarvestamise protsess................................................................................................32
1.3.2 Visiooni ja missiooni formuleerimine...............................................................................33
1.3.3 Strateegiate väljatöötamine ja arendamine .....................................................................34
1.3.4 Protsesside kujundamine ja väärtusahela analüüs ............................................................39
1.3.5 Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmissüsteemide kujundamine .........................................41
1.3.6 Eelarvesegmentide kujundamine ja vastutuskeskuste moodustamine .................................48
1.3.7 Investeeringute eelarvestamine .....................................................................................50
1.3.8 Koondeelarve koostamine .............................................................................................51
1.4 Eelarvekorraldus........................................................................................................... 57
1.4.1 Eelarve komitee moodustamine .....................................................................................58
1.4.2 Eelarvestamisega seotud tööülesannete määratlemine .....................................................59
1.4.3 Eelarveperioodi valik.....................................................................................................60
1.4.4 Eelarvejuhendi väljatöötamine ja arendamine..................................................................60
1.4.5 Eelarvestamise ajakava koostamine................................................................................61
1.4.6 Tegevjuhtkonna pöördumine.........................................................................................62
1.4.7 Eelarveprojektide koostamine........................................................................................64
1.4.8 Eelarve koosolekute läbiviimine......................................................................................64
1.4.9 Eelarvete vastuvõtmine.................................................................................................65
1.4.10 Eelarvete muutmine....................................................................................................65
1.5 Miks eelarvetest ei ole kasu?
2 EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE (Tähve Milt,
Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik)
2.1 Ülevaade kohaliku omavalitsuse eelarvekorraldusest 67
2.1.1 Ülevaade arengutest kohaliku omavalitsuse eelarvekorralduses .........................................67
2.1.2 Kohaliku omavalitsuse õiguslik määratlus........................................................................68
2.1.3 Kohaliku omavalitsuse eelarvestust reguleeriv seadusandlus .............................................69
2.1.4. Eelarvekorralduse aluseks olevad volikogu ja valitsuse õigusaktid .....................................69
2.2 Eelarvete süsteem ja ülesehitus................................................................................... 71
2.2.1 Eelarvesüsteemi ülesehituse aluseks olevad põhimõtted ...................................................71
2.2.2 Vormikohased ja süstematiseerimise alused ning soovituslik lähenemine ............................73
2.2.3 Eelarveklassifikaator 73
2.2.4 Kohalik eelarve ühe osana riigi eelarvetasanditest 77
2.2.5 Kohaliku omavalitsuse eelarvete süsteem........................................................................77
2.3 Eelarvestamise alused .................................................................................................. 81
2.3.1 Eelarve seosed arengukavaga........................................................................................81
2.3.2 Eelarve koostamise meetodid ........................................................................................84
2.3.3 Eelarve koostamise osapooled ja ajakava........................................................................87
2.3.4 Eelarve koostamise kord ...............................................................................................92
2.4 Eelarvestamine ............................................................................................................. 93
2.4.1 Järgmise aasta tulude eelarve koostamine ......................................................................93
2.4.2 Töö alaeelarvete ja eelarvetaotlustega.......................................................................... 101
2.4.3 Koostöö eelarvetaotlejate ja avalikkusega ..................................................................... 106
2.4.4 Eelarve volikogus vastuvõtmine ................................................................................... 108
2.4.5 Kinnitatud eelarve juhtimine........................................................................................ 110
2.4.6 Lisaeelarve ja eelarve muudatused............................................................................... 114
2.5 Eelarve jälgimine ja teenindamine ............................................................................. 117
2.5.1 Ülevaade eelarve täitmise analüüsimeetoditest 117
2.5.2 Reservfond................................................................................................................ 119
2.5.3 Kassatagavara ........................................................................................................... 120
2.6 Eelarve täitmise aruandlus ......................................................................................... 121
2.6.1 Rahandusministeeriumile esitatava aruandluse põhimõtted ............................................. 121
2.6.2 KOV-sisene aruandlus................................................................................................. 122
Lisa 1. 123
§ 4. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted.................... 123
3 EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE RIIGIASUTUSTES (Marelle Erlenheim)
3.1 Eelarvekorraldus riigiasutustes.................................................................................. 127
3.2 Eelarvestamise eeskiri, kui sisekontrolli süsteemi osa .............................................. 128
3.3 Eelarve eeskirjade eripära riigiasutustes ................................................................... 130
3.3.1 Eelarve eeskirja eesmärk ............................................................................................ 131
3.3.2 Strateegilist planeerimist ja eelarvestamist reguleerivad õigusaktid ................................. 131
3.3.3 Riigi eelarveinfosüsteem ............................................................................................. 138
3.3.4 Info liikumine ............................................................................................................ 139
3.4 Kasutatavad meetodid................................................................................................ 140
3.4.1 Ülevalt alla või alt ülesse............................................................................................. 141
3.4.2 Nullbaasiline eelarvestamine........................................................................................ 142
3.4.3 Kulupõhine eelarvestamine.......................................................................................... 143
3.4.4 Tulemuseelarvestamine .............................................................................................. 144
3.5 Meetmete kulueelarvete kujunemine...............................................................................
3.6 Mida peaks eeskirjade koostamisel vältima
3.7 Asutuse eelarvestamise eeskirja näide
4 EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE ÄRIÜHINGUTES
Eessõna (Ahti Kallaste) 173
4.1 Eelarvejuhendi osad (Ahti Kallaste) 174
4.2 Eelarvestamine (AS Eesti Post näitel) (Riho Peek, Peep Pallasma) 175
4.2.1 Ettevõtte eesmärgid ................................................................................................... 175
4.2.2 Seisundianalüüs......................................................................................................... 177
4.2.3 Vastutajad ja ajakava ................................................................................................. 184
4.2.4 Tulude – kulude eelarvestamine................................................................................... 187
4.2.5 Investeeringute eelarve .............................................................................................. 199
4.2.6 Rahakäibe eelarve...................................................................................................... 201
4.3 Kaitsmine ja kinnitamine
Kasutatud kirjandus ......................................................................................................... 209

303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet*Kulude juhtimine ja arvestus*Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid