Komplekt sisaldab raamatuid:

 • 303 majandustehingut raamatupidamises. Praktilised näited.(Enn Leppik) 
 • Korrigeerimised ja täiendused raamatule 303 majandustehingut. Praktilised näited. (Enn Leppik)
  Sisaldab 36 majandustehingute korrigeerimist - täiendust vastavalt muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites alates 01.01.2013.
 • Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele riigiasutustele äriühingutele. (Sander Karu, Tähve Mitt, Peeter Albi, Annika Jaansoo,Sulev Liivik, Marelle Erlenheim, Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek)

 

 Komplekti SOODUSHIND: 76 eur (tavahind: 81,90 eur)

Telli...

 

303 majandustehingut
Tavahind: 35.- eur.

Sisukord


Eelarvejuhendi koostamine


Tavahind: 31.- eur.

Käesoleva raamatu eesmärk on

 •     värskendada lihtsalt ja loogiliselt teadmisi eelarvestamisest ja eelarvestamise meetoditest,
 •     juhtida tähelepanu olulisematele tegevustele, mis on vajalikud eelarvesüsteemi loomiseks ja nüüdisajastamiseks organisatsioonis,
 •     selgitada nõudeid eelarvestamiseks ja eelarvejuhendi koostamiseks ning
 •     tuua praktilisi soovitusi ja näiteid eelarvejuhendi koostamiseks nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes.

Sisukord

CD-l on lisatud näited kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja äriühingute eelarvejuhenditest (CD sisu saadame e-kirjaga. Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l oleva info (failid) e-kirjaga.):

 1. Äriühingu eelarvejuhendi näide
 2. Kohaliku omavalitsuse eelarvejuhendi näide
 3. Riigiasutuse eelarvejuhendi näide

 

Korrigeerimised ja täiendused raamatule 303 majandustehingut


Tavahind: 15,90 eur.

Korrigeerimiste/täienduste loetelu:

 1. Aktsiate kajastamine bilansis õiglases väärtuses (muutused läbi omakapitali ümberhindluse reservi) ......................................................................................................................................................... 5
  24. Õiglases väärtuses kajastatavate aktsiate (muutused läbi omakapitali ümberhindluse reservi) müük ............................................................................................................................................................. 5
  25. Ettevõte kasutab finantsvara ostu ja müügi arvestusel väärtuspäeva meetodit, ning bilansipäev jääb tehingu- ja väärtuspäeva vahelisele perioodile ............................................................................................. 5
  26. Õiglases väärtuses kajastatavate aktsiate soetus ja kajastamine bilansipäeval ...................................... 5
  32. Finantsvarade allahindlus (õiglases väärtuses muutusega läbi omakapitali reservi kajastatavad võlakirjad) ...................................................................................................................................................... 5
  33. Finantsvarade allahindluse tühistamine (õiglases väärtuses muutusega läbi omakapitali reservi kajastatavad võlakirjad) ............................................................................................................................. ... 5
  109a. Omandatud osaluse soetusmaksumuse määramine (kui omandajal oli omandatud ettevõttes varasem osalus, kuid puudus kontroll) ......................................................................................................................... 6
  109b. Omandatud osaluse soetusmaksumuse määramine ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel .......... 6
  115. Dividendide maksmine, kui investeeringuobjekt maksab välja kasumit, mis on teenitud enne, kui investor soetas osaluse selles ettevõttes .................................................................................................................... 6
  119. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui soetusmaksumus on omandatud netovara bilansilisest maksumusest väiksem ................................................................................................................ 7
  121. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui ühe ettevõtte puhul on kaasatud ka vähemusosalus, mis ei kuulu sama kontrolli alla ............................................................................................ 7
  122. Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vaheline äriühendus, kui omandaja ettevõte emiteerib omandatud netovarade soetamise eesmärgil omakapitaliinstrumente ............................................................................. 8
  123. Vähemusosaluse soetus (emaettevõtte kontseptsioon) ........................................................................ 8
  125. Vähemusosaluse müük (emaettevõtte kontseptsioon) .......................................................................... 9
  128. Kinnisvarainvesteeringu hindamine bilansipäeval ................................................................................. 9
  129. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimine ja ümberhindlus (põhivara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe on ümberklassifitseerimise päeval positiivne) ..................................................................... 10
  137. Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine (objekti ehitust finantseeritakse üldisest võõrkapitalist) ............................................................................................................................................ 10
  160. Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks ............................................... 10
  162. Bioloogilise vara arvelevõtmine (arvestades müügikulutusi ja transpordikulusid) .............................. 10
  175. Arendusväljaminekute arvestus (uus toode) ...................................................................................... 11
  177a. Firmaväärtuse edasine kajastamine ................................................................................................ 11
  213. Tegevuse sihtfinantseerimise arvestus (tingimused täidetakse kolme aasta pärast).......................... 11
  214. Tegevuse sihtfinantseerimise arvestus (tingimuste täitmist arvestatakse perioodi vältel) .................. 12
  215. Tegevuskulude sihtfinantseerimine netomeetodil............................................................................... 12
  216. Varade sihtfinantseerimine (saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärus) ................. 12
  217. Varade sihtfinantseerimine (soetatud vara võetakse arvele tema netosoetusmaksumuses) ............. 13
  218. Mitterahaline sihtfinantseerimine ....................................................................................................... 13
  219. Sihtfinantseerimise korras saadud hoone kajastamine aastaaruandes ............................................. 14
  220. Põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine ................................................................................. 14
  221. Sihtfinantseerimise tagastamine.......................................................................................................... 14
  222. Sihtfinantseerimine (kompleksülesanne) ............................................................................................ 14
  243a. Osaühingu asutamine ilma sissemakseid tegemata (Osaühingul puudub tingimusteta nõudeõigus osaniku vastu) ............................................................................................................................................ 15
  243b. Osaühingu asutamine ilma sissemakseid tegemata (Osaühingul eksisteerib tingimusteta nõue osaniku vastu. Nõuet kajastatakse saadaoleva tasu õiglases väärtuses) ............................................................... 15
  243c. Osaühingu asutamine ilma sissemakseid tegemata (Osaühingul eksisteerib tingimusteta nõue osaniku vastu. Nõuet käsitletakse forward-lepinguna osadele, kajastades nimetatud lepingu alusel emiteeritavaid osasid siis, kui nende eest tasutakse) ................................................................................................................... 16
  286. Koondkasumiaruande koostamine ..................................................................................................... 16
  290. Vigade korrigeerimine (oluline viga) ...................................................................................................

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid